Menu
SLUIT

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities
• Bakkerij Mas, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 73335746, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Mas.
• De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
• Partijen zijn verkoper en koper samen.
• Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, en betalingen aan Mas. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper van Mas te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Producten
Mas is een ambachtelijke bakker. Producten worden met de hand gemaakt. Vorm, kleur,
textuur, smaak en gewicht van een product kunnen afwijken van de beschrijving ervan en van de foto, getoond bij het product. Bij brood kunnen bovendien, door verschillen in de regio’s van herkomst en van de oogstkwaliteit van het graan, schommelingen ontstaan in textuur en smaak. Dit is geen tekortkoming van het product, maar het resultaat van een handmatige productie zonder toevoeging van broodverbeteraar.

Prijzen
Prijzen van Mas zijn vrijblijvend. Mas accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon of via de webshop, is de overeenkomst een feit. Mas behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een aanbetaling (geldt niet voor de webshop).

Betaling
De koper voldoet bij Mas aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt “Bestellingen” bedoelde overeenkomst, middels iDeal te betalen via de webshop, of met een contante betaling in het geval van een telefonisch of ter plekke geplaatste bestelling, tenzij anders besproken.

Klachten
De koper is gehouden de goederen direct na ontvangst te keuren. Manco’s en bij ontvangst zichtbare gebreken dienen binnen een dag na ontvangst bij Mas te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Klachten dienen telefonisch of per e-mail (info@bakkerijmas.nl) bij Mas te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen, en bij voorkeur met toevoeging van een foto van het betreffende product. Mas heeft de keuze het desbetreffende product tegen redenering daarvan te vervangen voor een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Mas over naar de koper, zodra de overdracht van de producten aan de koper heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid
Mas is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Mas is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Mas komen. Mas draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Mas eveneens geen verantwoordelijkheid. Mas is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Mas, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mas. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de koper reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Mas uitgesloten.

Diversen
Ingeval van overmacht heeft Mas het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de koper schriftelijk of telefonisch mede te delen en zulks zonder dat Mas gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Mas kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Mas geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Mas. Niets uit uitgaven of publicaties van Mas mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mas.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen Mas en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacy
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en zorgen ervoor dat de persoonlijk informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en goed mogelijk te kunnen uitleveren en zullen persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

Deze website maakt tevens gebruik van cookies, die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de afgeschermde onderdelen van deze site en noodzakelijk zijn voor het juist functioneren van het winkelwagensysteem. Bakkerijmas.nl maakt uitdrukkelijk geen gebruik van trackingcookies of andere profileringssystemen. Deze website wordt gehost op een beveiligde gedeelde omgeving. Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw en onze gegevens zo goed mogelijk te waarborgen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.